تحلیل‌های شرینمیکرز در سیستمهای‌حاوی بیش از یک‌ نقطه بدون تغییر با ارایه یک روش عملی از نوار دگرگونی فشاربالا –دمای‌پایین سانباگاوا واقع درجنوب‌غربی ژاپن

نویسنده

چکیده

شبکه‌های پتروژنیتکی که حاصل تحلیلهای شرینمیکرز سیستمهای حاوی بیش از یک نقطه بدون تغییر است دارای اهمیت زیادی در پترولوژی سرزمینهای دگرگونی می‌باشند. در این مقاله، دگرگونی متابازیت‌ ها در شرایط دگرگونی درجه پایین نوار دگرگونی فشار بالای سانباگاوا به عنوان یک سیستم ترمودینامیکی در نظر گرفته شده است که شامل فازهای لاوسونیت، پمپئلیت، اپیدوت، گلوکوفان، اکتینولیت، کلریت، پیروکسن سدیک همراه با فازهای اضافی کوارتز، آلبیت و آب می‌باشد. تما می فازهای تشکیل دهنده سیستم را می‌توان با 3 سازنده کاذب ACF بوجود آورد. در این سیستم 21 نقطه بدون تغییر و 35 منحنی یک متغیره وجود دارد. در این مقاله پیشنهاد شده است که شیب منحنیهای یک متغیره محاسبه شود تا تعداد آرایش هندسی در اطراف هر نقطه بدون تغییر به نصف کاهش یابد. جهت ساخت شبکه پتروژنتیکی روشی مطرح گردیده که بنام مدار نقاط بدون تغییر نامگذاری شده است که شامل نقاط بدون تغییر و منحنیهای یک متغیره همنوع رابط می‌باشد. نقاط بدون تغییر درون جریانی در بالاترین و نقاط بدون تغییر برون جریانی در پایین‌ترین فشار ممکن در شبکه پتروژنتیکی قرار می‌گیرند. یک شبکه پتروژنتیکی از یک نقطه برون جریانی شروع و به یک نقطه درون جریانی خاتمه می‌یابد. در این سیستم هفت مجموعه از نقاط بدون تغییر حاصل می‌شود که با ترسیم هر مجموعه در نمودار فشار- دما هفت شبکه پتروژنتیکی حاصل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها