ماگماتیسم وندین در منطقه انجیراوند؛ شمال شرق اردکان یزد

نویسندگان

چکیده

سنگهای آذرین منطقه انجیراوند به سن اواخر پرکامبرین ـ اوایل کامبرین (وندین)، عمدتاً شامل ریولیت، گرانیتهای ساب ولکانیک، دایکهای دولریتی و ندرتاً گدازه‌های بازیک می‌باشند. این سنگها که از لحاظ ترکیب سنگ شناسی و ژئوشیمیایی تنوع چندانی ندارند، صرفاً در دو قلمرو اسیدی و بازیک قرار می‌گیرند و ماهیت بایمودال از خود نشان می‌دهند. سنگهای بازیک منطقه با ترکیب آلکا لن منشأ گوشته‌ای دارند و در قلمرو ماگماهای بازالتی درون صفحه‌ای قرار می‌گیرند، در حالی که سنگهای اسیدی همسن آنها از نوع کالک آلکالن بوده و از ذوب بخشی پوسته قاره‌ای بوجود آمده‌اند. بخشهای گرانیتی این مجموعه اسیدی از نوع گرانیتهای غیر کوهزایی (نوع A ) مرتبط با ریفت می‌باشند. از آنجا که ماهیت بایمودال ماگماتیسم در منطقه حاکی از شکل‌گیری سنگها در محیط ریفت درون قاره‌ای است، لذا تصور می‌شود که در مراحل اولیه ریفت‌زائی، بدنبال کشش و بالا آمدگی لیتوسفر، ابتدا دیاپیرهای بازیک آلکالن از گوشته منشعب و در قاعده بخشهای زیرین پوسته قاره‌ای مستقر شده‌اند و سپس بدلیل افزایش شار حرارتی در اطراف دیاپیرهای مزبور، ماگماهای اسیدی از ذوب بخشی سنگهای پوسته ایجاد و بر فراز دیاپیر بازیک مستقر شده‌اند.

کلیدواژه‌ها