مطالعه رسوبات و عوامل زمین شناسی مؤثر در بار رسوبی رودخانه پلرود، استان گیلان

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین مشخصه های رسوب شناسی ، میزان بار رسوبی و عوامل زمین شناسی مؤثر در بار رسوبی رودخانه پلرود حوزه آبخیز آن با وسعتی بالغ بر 1765 کیلومتر مربع مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس داده های مربوط به دبی جریان (Qw) و دبی رسوب (Qs) رابطه بین آنها برای شاخه اصلی رودخانه پلرود به صورت 599/1(Qw)299/10 Qs = محاسبه گردیده است. میانگین سالانه بار رسوبی در محل در نظر گرفته شده برای احداث سد (منطقه دراز لات) بالغ بر 300000 تن بار معلق و بین 15000 تا 75000 تن بار بستردر سال به دست امده است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که فراوانی سنگهای ولکانیکی با ترکیب حد واسط تا بازیک با قابلیت فرسایش قابل توجه، فراوانی ذرات دانه ریز همراه با خردشدگی شدید سنگهای منطقه در اثر فعالیتهای تکتونیکی و دخالت انسان، به علاوه عدم وجود پوشش گیاهی مناسب و نحوه نا مناسب کاربری اراضی از عوامل اصلی کنترل کننده رسوب زائی حوزه آبخیز چاکرود می باشند. در حوزه آبخیز پلرود فراوانی سنگهای مستعد فرسایش (سازند شمشک و دایکهای بشدت خرده شده بازیک) گسترش دامنه های پرشیب با زمین لغزه های فراوان و دخالت انسان در ناپایدار نمودن شیبها با جاده سازی یا از بین بردن پوشش گیاهی عوامل اصلی کنترل کننده رسوب زائی می باشند.

کلیدواژه‌ها