تجزیه و تحلیل آماری نرخ باروری و عوامل مؤثر بر آن در شهر اهواز با استفاده از مدلهای لجستیک

نویسندگان

چکیده

چکیده
مطالعة نرخ باروری و تعیین عوامل مؤثر برآن از جمله مسائل مهم و اساسی در مباحث جمعیت شناسی می‌باشد. روشهای مختلفی بدین منظور پیشنهاد گردیده است که از آن میان روش تحلیل تاریخ رویداد در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله داده‌های گردآوری شده از شهر اهواز را با استفاده از این روش مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این روش اطلاعات مربوط به باروری زنان را از ابتدای ازدواج تا زمان نمونه گیری بصورت سالانه و در قالب مناسب جهت مدلهای رگرسیونی لجستیک تنظیم و مورد تجزیه و تحلیل می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها