کاربرد پرتو یونی پر انرژی به منظور سخت کردن فلزات و ادوات صنعتی

نویسنده

چکیده

با تزریق برخی یونها به صورت پرتو یونی شتابدار با انرژی 150-20 کیلو الکترون ولت و بیشتر، دو نوع تغییر فیزیکی و شیمیایی در جسم تحت تابش می توان ایجاد نمود. در این آزمایشها اثر کاشت یون ازت را بر فولاد مطالعه کرده ایم. برای این منظور یونهای به چگالی و انرژی 25-20 کیلو الکترون ولت را در میدان مغناطیسی mT80 به صورت یک پرتو یونی حدود 20 میکروآمپری به چند نمونه فولاد 304 و 316 تابانده ایم. در نتیجه افزایش سختی فیزیکی 3/1 تا 31/2 نسبت به نمونه های آزمایش نشده در آنها مشاهده شده است. در تمام آزمایشها برای تعیین سختی حاصل در نمونه ها از دستگاه سختی سنج میکرو با روش (Pin-on-disk)
و (Pin-on-ring) استفاده شده است. یادآور می شویم که به علت محدودیت در ولتاژ شتاب دهنده، افزایش سختی محدود بوده است. در صورت افزایش ولتاژ شتاب دهنده تا حدود 150 کیلو ولت و بیشتر می توان سختی فیزیکی فولاد را 10=8 مرتبه نسبت به نمونه های تابش نشده افزایش داد.

کلیدواژه‌ها