نگاهی به گذشته‘ راهی به آینده

نویسنده

چکیده

نخست تحلیل مختصری از گذشته مجله را می آوریم. مجله‘ از1347با نام نشریه دانشکده علوم آغاز به کار نموده و انتشار آن از 1349 تا 1357 مرتب بوده‘ اما در سالهای 1357 تا 1364‘ چند بار دچار وقفه گردیده است. از 1365‘ مجله سازمان مرتب تری یافته و با نام ‹‹مجله علوم دانشگاه تهران››‘ راهنما و مقررات چاپ مقالات‘ ثبت بین المللی تحت شماره ISSN 1016 – 1058 و استقبال پژوهشگران داخلی و خارجی و مجله مطلوبتری یافته است‘ تاخیرهای انتشار‘ ادغام چند شماره با هم ناچار ادامه داشته است. علیرغم این تأخیرها‘ اکنون‘ مجله از اعتبار بین المللی برخوردار است و مقالات آن به وسیله سه داور بررسی می شوند.
برای جبران تاخیرهای گذشته‘ اعاده نظم زمانی و ادامه دقت علمی‘ تدابیری اتخاذ گردیده است‘ به گونه ای که در سال 1370‘ علاوه بر شماره حاضر‘ جلدهای 18 و 19 نیز به شکل ویژه نامه منتشر خواهند گردید‘ جلد 20 مربوط به سال 1370‘ همانطور که باید به شکل فصلنامه چاپ و توزیع خواهد گشت و در پایان‘ نمایه 20 ساله را در بر خواهد داشت. تیراژ مجله به حدود دو برابر افزایش یافته و سازمان مجله در حال کامپیوتری شدن است.
همکاران و دانشجویان متعددی به یاری سردبیر شتافته اند‘ اعضای هیات تحریریه نیز با جلسات و کار مداوم‘ زندگی و نظم مجله را تامین‘ و آینده آنرا امید بخش ساخته اند. در پایان‘ نامه دعوت به همکاری را آورده‘ امیدواریم پژوهشگران داخلی و خارجی در پاسخ مثبت به آن شتاب ورزند.