بررسی چینه شناسی و پدیده ها ی زمین شناسی کواترنر در حوزه خزر

نویسنده

چکیده

مقاله اخیر شامل چینه شناسی و معرفی توالی سنگ شناسی و مسائل تکنونیک و پالئوژئوگرافی حوضه وتوضیح مختصری در مورد کانسارهای اقتصادی آن می باشد.
- رسوباتی که تا بحال در زمین شناسی ایران (چه در فرهنگ چینه شناسی و چه در نقشه های شرکت نفت) تحت عنوان آگچا گیل نامگذاری شده است سن جوانتر یعنی آپشرون (پلئیستوسن زیرین یا کواترنر زیرین) را دارا می باشد.
- رسوبات آگچاگیل (پلئوسن بالائی) در منطقه بعلت تکتونیک شدید پس از میوسن و قبل از آگچاگیل (آلپ پایانی) شامل فازهای معادل آتیکان (Attican)‘ رودنین (Rhodanian) است.
- ضخامت رسوبات کواترنر در بخش غربی حوزه 600 – 500 متر و در شرق حدود 1500 تا 2000 متر می باشد.
افقهای مشخص از خاکستر آتشفشانی و ترکیبات دیگر اسید در زمانهای مختلف در منطقه مشاهده می شود.
در رسوبات این منطقه برخلاف حوضه سهند وسبلان هیچگونه آثاری دال بر وجود یاتومه مشاهده نمی شود.
- روندهای تکتونیکی غالب در بخش غربی EW. -N25 E-N50?E بخش شرقی عبارتند از N25,50?,80?E ‘ که در گسلهای معکوس و فرودیواره فعال بوده است.
چشمه نفتی مربوط به رسوبات قدیمی است که امکانات آنها محدود است.
- رخساره های کواترنر بالائی در دو بخش حوضه شامل دریاچه ای و آبرفتی یخچالی و رسوبات بادی یخچالی لس می باشد.
- رسوبات لس توام با رسوبات دریاچه ای بصورت متناوب در چند مقطع بخوبی رخنمون دارند.
- با برسی بیش از 100 نمونه از لسهای حوضه ضمن تقسیم بندی آنها از سه دیدگاه تعریف می گردد.
- از کانسارهای اقتصادی حوضه خزر می توان خاکسترهای آتشفشانی‘ رسوبات لس و آهکهای دریائی را نام برد.