شرایط جوی وژئومورفولوژیکی دیرینه حوزه گرگان و دشت

نویسنده

چکیده

دامنه های شمالی البرز شرقی در منطقه گرگان و دشت را تا فراسوی حدود مرزی ایران و شوروی‘ تشکیلات بهم پیوسته ای بصورت ماهور قرار گرفته است که جنس آنها از نوع موادی لس مانند می باشد. این تپه ها متعلق به رسوبات بادی دوران چهارم زمین شناسی و آخرین پس روی عصر یخبندان می باشد.
رسوبات لس مانند فوق در حد این تپه ها محدود نمی شود و در بخشهای شمالی نیز در کوههای گلی داغ و شلمی بصورت پوسته ای به ضخامت حداقل 2 متر تمام منطقه را تا ارتفاعات 1400 متری و بیشتر پوشانیده اند. بطوریکه می توان به وسیله بازدیدهای صحرائی ومطالعه عکسهای هوائی موجود بخوبی تغییرات پستی و بلندی و چگونگی فرسایش پس از آخرین رسوب گذاری را مورد بررسی قرار داد.
علاوه بر بررسی مسائل فوق در این رابطه سعی شده است با کمک مطالعه چگونگی تناوب رسوبات آبی وبادی موجود در منطقه از شرایط جوی حاکم در زمان رسوب گذاری اطلاع حاصل نمائیم.
بالاخره با مطالعه پروفیلهای شاهد باقیمانده از زمان قبل از تشکیل رسوبات بادی موجود درباره چگونگی شرایط اقلیمی آن در کوههای کپه داغ اطلاع حاصل می گردد.