محیط رسوب گذاری سازند هزار دره شرق تهران

نویسنده

چکیده

سازند هزار دره در شرق تهران از کنگلومرا‘ ساسه سنگ های کنگلومرائی و به مقدار کمی رسوبات رسی تشکیل شده است. این رسوبات نتیجه رسوب گذاری در محیط های بابزنی (Alluvia Fans) می باشند که بعد از کوهزایی البرز در بخش جنوبی آن بوجود آمده اند. فرآیندهای رسوبی مختلفی از قبیل جریانات گلی
(Mud Flow یا Debris Flow) جریانات رودخانه ای (Stream Flow) و سیلابهای صفحه ای
(Sheet flood) در تشکیل این کنگکومراها مؤثر بوده که رسوباتی با ویژگیهای مختلف ایجاد نموده اند . نزدیک به محل منشاء جریانات گلی کنگلومراهای جور نشده بخش داخلی (proximal) محیط بادبزنی را ایجاد کرده اند.
دورتر از منشاء کنگلومراهای نسبتاً جور شده با طبقه بندی نهشته گردیده اند. این رسوبات بوسیله رودخانه های بریده بریده (Braided Rivers) در بخش میانی (Medial) محیط بادبزنی تشکیل شده اند. ماسه سنگ های کنگلومرائی و یا کنگلومراهای ماسه ای با لایه بندی موازی و مسطح که گسترش جانبی زیادی دارند و ندرتاً دارای دره های خیلی کم عمق می باشند توسط سیلابهای صفحه ای (Sheet flood) انباشته گردیده اند. این رسوبات در بخش کم شیب تر محیط رسوبی و یا بخش انتهائی (Distal) با خارج شدن آب و رسوبات همراه آن از دره ها و پخش شدن آن در منطقه وسیعی تشکیل شده اند. فعالیت کوهزائی البرز و بارندگی زیاد منجر به تشکیل ضخامت زیادی از این رسوبات کنگلومرایی شده است که در آن رخساره های مختلف با وضعیت کلی پس رونده (progradational) بر روی یکدیگر قرار گرفته اند.