بررسی چند منبع نمکهای صنعتی در ایران

نویسنده

چکیده

کویرهای ایران که مساحتی معادل 3/1 سطح کشور را شامل می شود‘ ثروتی است خداداده که تاکنون قسمت اعظم آن بکر و دست نخورده مانده است. نمکهای صنعتی از جمله کربنات سدیم و سولفات سدیم در اکثر کشورهای دنیا و بطور عمده از منابع طبیعی کویری استخراج می شود و کشور پهناور ما با وجود اراضی کویری بی انتهائی که بالقوه می توانند حاوی تمرکزهای عظیمی از نمکهای صنعتی باشد بعلت اینکه مطالعات کویری به کفایت و بطور منسجم انجام شده است از این نعمت محروم مانده و سالانه مقادیر زیادی ارز صرف واردات نمکهای صنعتی می کند.
در این تحقیق مقدماتی‘ یک تیپ خاص از معدن سولفات سدیم (چمبورک) ویک تیپ عمومی از معدن سولفات سدیم (کریم آباد) ویک سازند نمونه از تمرکز نمکهای صنعتی (حوض سلطان) از نظر زمین شناسی ومورفولوژی مطالعه و بررسی شده و سعی در تجزیه و تحلیل ژنزکم و بیش نامشخص نمکهای صنعتی می نماید.