تغییرات رخساره ای آتشفشانی و رسوبی پلیو – پلئیستوسن در محل ماقبل تاریخ گادب در کشور حبشه

نویسنده

چکیده

خاکسترهای آتشفشانی از نوع انفجارهای پلی بین به صورت بین لایه های منظمی پی درپی با رسوبات رودخانه ای – دریاچه ای پلیو – پلئیستوسن حوضه بالائی و بی شبل (Webi Shebele) در جنوب شرق حبشه واقع در زمین کوهستانی قرار دارند.
سنگ پاد خاکسترهای ریولیتی دریاین ترکیب غالب اند‘ همچنین ترکیبی از خاکسترهای تفاله آتشفشانی (آلکالی الیوین باز) ومقدار جزئی مخلوطی در تفاله آتشفشانی به صورت بین لایه ای متوالیاً با رسوبات دریاچه ای همراه است. بیشتر خاکسترهای بین لایه ها با توالی رسوب دریاچه ای با شروع ابتدائی هوائی مواد فقط با کمترین درجه حرکت زیر آبی دوباره انتقال یافته اند. در حدود ابتدای توالی بالائی رسوب رودخانه ای فراوانی خاکسترها رو به نقصان می رود و کف سنگ با خرده های بلور بلافاصله رسوب می کند.
تطابق مثبت بین ناسازگاری عناصر اثری مشخص اصل برای نمونه سیلیسی است به علاوه این خاکسترها نشان دهنده اضافه شدن چرخه ها هستند که بوسیله کاهش سریع در محتوی ناسازگاری عناصر اثری موضع چینه شناسی رعایت و دنبال شده است‘ که حاکی بر فوران‘ منطقه ترکیب ماگما و با توالی عمیق تر ماگمائی می باشد که بوسیله دوره خوابیده آتشفشانی هنگام ناسازگاری عناصر و فرار از محتوی مسدود باعث می شود که در پی چرخه انفجار بعدی قرار بگیرد. هنگامی که دوره انفجارهای آتشفشانی دریاچه ای آرام گرفته که تقریباً معادل 5000 سال است و احتمالاً همین وقت وقوع دوره نسبی سکون زمین ساختی قبل از آغاز گسل بزرگ بالا آمده حبشه است. بنابراین چرخه های پیشروی و پس روی دریاچه پلیوسن گادب (Gadeb) بیشتر مربوط به تغییرات و بالا و پائین بودن آب و هوای منطقه است تا رویدادهای زمین ساختی آتشفشانی آن. احتمال دارد آخرین اجزاء کوتاه و در حال خشکی خارج دریاچه پلیوسن کمی قبل از 35/2 میلیون سال به آب و هوای سردتر وخشک تر پلیوسن مربوط باشد لیکن به طور یکنواخت و موجهی فرسایش در حال تجاوز سد لاوا را در بالا دست و بی شبل تغییر می نماید. تغییر از رسوبات دریاچه ای به رودخانه ای با بالاآمدگی گسل بزرگ‘ توقف محلی فعالیت بازالتی و تغییر از پلی بین به انفجارهای ایگنیمیریتی منطبق با رسوب دریاچه ای – رودخانه ای در حوضه وبی شبل بالائی است در نتیجه تغییرات بزرگ ساختمانی ناحیه به شناخت آتشفشان نسبت داده می شود.