نقش مطالعه رسوبات هولوسن در تفسیر محیط های رسوبی دیرینه

نویسنده

چکیده

پیشرفتهای علم رسوب شناسی از زمانی سرعت گرفت که زمین شناسان با توجه به اصل هاتن (یونیفرمیتاریانیسم) به مطالعه تجربی فرآیندها و محیط های رسوبی امروزی پرداختند. طبق اصل هاتن (زمان حال کلید گذشته است) لازمه پی بردن به محیط های رسوبی دیرینه‘ شناخت کامل نمونه های عهد حاضر است. از طرفی‘ در یک قرن و نیم گذشته بسیاری از پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که در موارد زیادی چون ساختمان اواولیتها‘ وضعیت دریاهای اپیریک‘ طبیعت جیوسینکلینالها‘ رسوب سنگ آهن های لایه ای و … اصل هاتن چندان هم کارساز نیست.
حال بازیرسؤال رفتن اصل هاتن آیا بازهم لازمه شناخت محیط های رسوبی دیرینه مطالعه فرآیندهای رسوبی و رسوبات امروزی (هولوسن) است؟ پاسخ به این سؤال به اختلاف روش مطالعه در زمین شناسی با سایر علوم پایه مربوط می گردد که موضوع بحث مقاله حاضر است.