ویژگیهای پنج گسله کواترنر

نویسنده

چکیده

ویژگیهای 5 کسله کواترنر که بوسیله نگارنده‘ بین سالهای 1351 تا 1356 شناسائی و بررسی گردید بشرح زیر است:
گسله آستانه: این گسله از شمال غرب دامغان گذشته و هشته های جوان دره آستانه را بگونه ای چپ لغزنده بریده است.
گسله باب تنگل: این گسله که بر وزن گسله کوه بنان جای دارد‘ هشته های جوان کوهپایه شمال شرق زرند را به گونه ای راست لغز بریده است.
گسله دامغان: این گسله از شمال دامغان می گذرد و در راستای آن‘ هشته های آب شستی دشت دامغان با لایه ای اولیگومیوسن کناره دشت همبراند.
گسله گرگان: این گسله دشت گرگان را از کوههای جنوب آن جدا می نماید و اثر آنرا در مرز کوه دشت می توان دنبال نمود.
گسله نوزاد: این گسله در شرق بیرجند جای داشته و مرز بارز بین کوه بند در دو دشت اسدآباد را تشکیل می دهد.
هر 5 گسله یاد شده‘ در زون گسلهای کهن جای داشته و ناشی از جنبش دوباره آنان می باشند. در گسله های باب تنگل و گرگان‘ سازو وکار گسلش تغییر نموده است. ولی سه گسله دیگر‘ سازوکار پیشین را دارند.