تولید یک سویه جهش یافته مقاوم نسبت به شوریEscherichia Coli-MK 148 و جداسازی ژنهای باکتریایی بیوسنتز پرولین از آن

نویسندگان

چکیده

یکی از عوامل مهم در ایجاد مقاومت در برابر تنش‌های اسمزی ( خشکی و شوری) در محیط تولید و تراکم ترکیبات محافظ اسمزی نظیر اسیدهای آمینه پرولین، گلیسین و گلیسین بتائین، موادی نظیر پینیتول، مانیتول و همچنین پروتئینهای HSP توسط سلولهای موجودات زنده می‌باشد. از طرفی مسیر بیوسنتز این ترکیبات در گیاهان و باکتریها دارای طرح مشابهی است، بنابراین با انتقال ژن‌های دست‌ورزی شده مؤثر در تولید این گونه مواد به گیاهان می‌توان لاین‌های ترانس ژن مقاوم به تنش اسمزی ایجاد نمود. در این تحقیق از پرتودهی توسط اشعة گاما که دارای خاصیت تک فامی و نفوذپذیری انتخابی می‌باشد، جهت ایجاد جهش در باکتری Escherichia coli- MK 148 استفاده گردید. کلنی‌های مقاوم به شوری به دست آمده و جداسازی گردیدند. سویه‌های حاصل تا 600 میلی مولار نمک در محیط کشت را تحمل کرده و قادر به رشد و تولید مثل بودند. ایجاد مقاومت به شوری باید همراه با جهش در ژن مربوط به آنزیم گلوتامیل کیناز باشد که اولین آنزیم در مسیر بیوسنتز پرولین است حساسیت آنزیم بعد از ایجاد جهش در ژن مربوط به آن نسبت به کنترل فیدبک توسط محصول انتهایی کاهش یافته است. ژنهای مربوط به آنزیم گلوتامیل کیناز (proB) و آنزیم گلوتامیک سمی آلدئید دهیدروژناز (proA) توسط روش PCR از سویه مقاوم به شوری جدا شده و در پلاسمید pUC 19 کلون شدند. این پلاسمید باعث رشد باکتریهای فاقد توانایی بیوسنتز پرولین در محیط فاقد پرولین و دارای شوری گردیدند.

کلیدواژه‌ها