مورفولوژی و موقعیت نورونهای هسته مزانسفالیک رافه در موشهای‌صحرایی(Rat)- متدگلژی

نویسندگان

چکیده

هسته‌های رافه بخشی از سیستمی را تشکیل می‌دهند که به آن تشکیلات تورینه‌ای یا
Reticular Formationگویند. هسته‌های این تشکیلات یکنواخت نبوده و بصورت پراکنده و غیریکنواخت در ساقه مغز (Brain – Stem) قرار دارند به آنها، هسته‌های سجافی یا
Nuclei of Raphe گویند.
مهمترین و بیشترین نوروترانسمیتراین هسته‌ها سروتونین است. این هسته‌ها در اعمال مختلفی مانند تنظیم آندوکرینی. تونوس عضلات اسکلتی، رفتارهای جنسی، تغذیه وآشامیدن نقش دارند. بعلاوه تارهای عصبی که از هستة رافه میانی به بخش های مختلف هیپوکامپ می‌دهد نشان‌دهندة عمل این هسته در تنظیم برخی پدیده‌های فیزیولوژیک مانند خواب، حالت روانی و تغییرات خلق و خو، شناخت و یادگیری می‌باشد.
در پژوهش حاضر هسته فوقانی مرکزی یا هسته میانی رافه
-Median raphe nucleus or central superior nucleus - با استفاده از تکنیک گلژی مورد مطالعه قرار گرفته است.
بررسی تنوع سلولی در این هسته از نظر شکل، اندازه، تراکم، وضعیت قرارگیری و ارتباط زواند دندریتی و اکسونی سلول‌ها با سایر بخش‌ها و عروق خونی اهمیت این هسته را در مراکز عصبی به اثبات می‌رساند.

کلیدواژه‌ها