حل عددی معادلات انتگرالی فردهولم نوع دوم به روش چند شبکه‌ای

نویسندگان

چکیده

روشهای چند شبکه‌ای نوع خاصی از روشهای تکراری هستند که از سرعت همگرائی بالائی برخوردارند. اساس این روش بر تغییر اندازه‌ی شبکه‌ها استوار است. در این روش ابتدا روی شبکه‌های درشت (Coarse Grid) خطای مسألة همواره شده،که در این صورت گویند جواب مسئله ترمیم(Smoothing) شده است. در مرحله‌ی بعد مسأله را روی شبکه‌ی ظریفتر حل می‌کنند. حل مسأله روی شبکه‌های درشت و ظریف تا آنجا ادامه دارد تا به یک جواب قابل قبول برسیم. از این روش در حل معادلات دیفرانسیلی و انتگرالی، به ویژه معادلاتی که جواب تحلیلی ندارند، استفاده می‌شود. در این مقاله حل عددی معادلات انتگرالی فردهولم نوع دوم را به کمک روش چند شبکه‌ای مورد مطالعه قرار خواهیم داد. بدین منظور به کمک الگوریتمهای تنظیم شده، برنامه‌ای کامپیوتری به زیان فورترن نوشته‌ایم که قادر است این معادلات انتگرالی را با هسته‌های مختلف حل نماید.

کلیدواژه‌ها