مطالعه کلادیستی خانواده‌های راسته Araneae(Arachnida) بر اساس

نویسندگان

چکیده

دراین مطالعه با استفاده از29 صفت مورفولوژیک(صفات ظاهری و صفات ژنیتالیک درجنس نر و ماده) ساختار کلادیستی17 خانواده از راسته عنکبوتها(Arachnida: Araneae) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌است. دراین تحلیل فرضیات کلاسیک همساختی درصفات از دیدگاه فیلوژنتیک مورد مطالعه و آزمون قرار گرفته‌اند. خویشاوندی فیلوژنتیک این17 تاکسون با به‌کارگیری روشهای کلادیستی عددی(روش سازگاری و پارسیمونی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌است. در کلادوگرام پایانی9 گروه تک نیا(کلاد) نمایان شده‌است و کوتاهترین درخت گزینش شده همبستگی میان تاکسون‌ها را به این شکل نشان می‌دهد:
(((((((THERIDIIDAE,LINYPHIIDAE),ARANEIDAE),ULOBORIDAE),(LYCOSIDAE,((SPARASSIDE, PHILODROMIDAE,THOMISIDAE)),((SALTICIDAE, CLUBIONIDAE),(PRODIDOMIDAE, GNAPHOSIDAE))))) ,ERESIDAE),((SCYTODIDAE, PHOLCIDAE), DYSDERIDAE)), ATYPIDAE).

کلیدواژه‌ها