اثر میدان‌های الکترومغناطیس یکنواخت(50، 100، 200 و 400 گاوس) با فرکانس 100هرتز بر پروتئین‌های سرم خون و بافت کبد و طحال موش نژادBalb/C

نویسندگان

چکیده

دراین تحقیق اثرات هریک از میدان‌های الکترومغناطیسی با شدت‌های 400,200,100,50 گاوس و فرکانس100هرتز روی پروتئین‌های اصلی سرم خون و بافت‌های کبد و طحال موشهای ماده بالغ نژاد Balb/C مورد بررسی قرار گرفت. این میدان ها مدلی از میدان های مغناطیسی رایج در جوامع بشری است, و در این مطالعه شرایط کاری برخی مشاغل و وضعیت انسان در آن مکان ها باز سازی شده است. با استفاده از سیستم پیچه‌های هلمهولتز، میدان‌های مغناطیسی یکنواختی ایجاد شد. بدین منظور، چهار گروه تجربی( 24=(n یک‌هفته بطور مداوم درمعرض میدان‌های مورد نظرقرار گرفتند و نتایج با گروههای شم(6=n) و کنترل(6=n ) مقایسه گردید. بررسی‌های الکتروفورتیک روی پروتئین‌های سرم خون نشانگر کاهش معنی‌دار در میانگین آلبومین(0001/0p < ) و افزایش معنی‌دار گاماگلبومین سرم خون (05/0p<) در موشهایی است که در میدان مغناطیسی با شدت 50 گاوس قرار داشته‌اند، ولی میانگین گلبولین‌های آلفا یک، آلفا دو و بتا در گروههای مختلف تفاوت معنی‌داری را نشان نمی‌دهند. بررسی‌ ساختار بافتی کبد بیانگر افزایش معنی‌دار1(05/p< )در تجمع سلولهای منونوکلئار، قطر هپاتوسیت‌ها و قطر هستة هپا توسیت‌ها در گروههایی است که در معرض میدانهای مغناطیسی 50 و 100 گاوس قرار داشته‌اند و میانگین تعداد سلولهای کوپفر در گروهی که در معرض میدان 50 گاوس قرار گرفته بودندکاهش معنی‌داری (05 /0p<) پیدا کرده است. همچنین, بررسی‌ هیستولوژیک بافت طحال بیانگر افزایش معنی‌ داری ( 05/0p< ) در تعداد سلولهای مگاکاریوسیت و قطر پولپ‌های سفید در میدانهای با شدت 50 و 100 گاوس می‌باشد. به این ترتیب باتوجه به اینکه عامل مدت زمان میدان‌دهی در کلیة مراحل ثابت بوده,نتایج نقش شدت اثر میدان‌دهی , بخصوص در میدانهای 50 و 100 گاوس, مثبت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها