ویژگیهای سلولهای کلون شده پرولاکتینGH3/B6 در شرایط Invitro

نویسندگان

چکیده

دراین پژوهش نشان داده شده است که سلولهای کلون شده از دودمان GH3/B6 که یک زیر مجموعه از سلولهای GH3‌ که از تومور هیپوفیزی موش مشتق شده اند در محیط کشت Hams F12 به صورت یک لایه رشد می کنند. رشد این سلولها در محیط کشت طی 6 الی 8 روز به صورت تصاعدی می باشد و سپس رشد آنها آهسته می شود اما هرگز به مرحله سکون نمی رسد و تقسیم سلولها ادامه دارد. با استفاده از میکروسکوپ اینورت رشد این سلولها را به صورت لایه تک سلولی، تقسیمات مکرر و سلولهای شناور مشاهده کردیم. مشاهده سلولها با میکروسکوپ الکترونی در شرایط کنترل نشان می دهد که در کشت اولیه سلولها کوچک، تعداد گرانولهای ترشحی کم و نسبت هسته به سیتو پلاسم بالا می باشد در این سلولها پلی زومها فراوان و به صورت آزاد در سیتوپلاسم وجود دارند، شبکه آندوپلاسمیک گسترش فراوان دارد و دستگاه گلژی نیز با واحدهای نزدیک به هسته دیده می شود. رتیکولوم صاف در سلولهای GH3 طویل و دارای وزیکول های کوچک می باشد. پژوهش های دیگر نشان داده است که این سلولها از نظر ترشح پرولاکتین دارای همان ویژگی های سلولهای طبیعی هستند یعنی ذخیره پرولاکتین در سلولهای دودمان GH3 موجود و نوروپپتید TRH می تواند ترشح پرولاکتین را درآنها افزایش دهد این تاثیر در دو مرحله در این سلولها دیده می شود. ابتدا ترشح PRL بوسیله اثر TRH سریع است که علت آن مربوط به تحریک آزاد شدن پرولاکتین ذخیره در این سلولها می باشد. مرحله دوم تاًثیر TRH بر ترشح PRL پس از سنتز آن بوسیله سلولهای GH3/ B6 مشخص میشود که با تاًخیر انجام می گیرد.

کلیدواژه‌ها