کشت سلولهای هیپوکامپ بدون استفاده از فاکتورهای رشد و چسبندگی

نویسندگان

چکیده

هیپوکامپ مرکز یادگیری و حافظه می‌باشد که در برخی بیماریهای نورودژنراتیو نظیر آلزایمرتحت تاثیر قرار می‌گیرد. کشت برش‌های نازک و یا سلولهای جدا شده از هیپوکامپ در شرایط‌آزمایشگاه جهت مطالعات بیولوژی ملکولی‌، تمایز و تکامل سلولی و بررسی تغییرات‌بیوشیمیایی و ژنتیکی ناشی از تاثیر داروهای مختلف و کمبود اکسیژن در رابطه با بیماریهای‌نورودژنراتیو و پیری بسیار حائز اهمیت می‌باشد. تجزیه سلولها به طرق مختلف از جمله با تاثیرآنزیمهای پروتئازی نظیر تریپسین و یا پاپائین و یا از طریق مکانیکی انجام می‌پذیرد. همچنین‌کشت سلولهای هیپوکامپ بر روی کف چسبنده نظیر کلاژن و یا پلی لایزین و استفاده ازفاکتورهای رشد عصب‌ (NGF) انجام گرفته است‌. در این مطالعه سلولهای هیپوکامپ از طریق‌تجزیه مکانیکی سلولها، بدون حضور کف چسبنده و در محیط فاقد NGFکشت داده شده است‌و نتایج نشان می‌دهد که حضور کف کلاژن و فاکتور رشد عصب الزامی نیست و تمایز سلولها پس‌از یک هفته کامل می‌گردد. کشت سلولهای هیپوکامپ را می‌توان بمدت طولانی حفظ کرد.

کلیدواژه‌ها