نقش اندامهای پیوست دستگاه تناسلی در تخمگذاری پروانه مرکبات Papilio demoleus L. (Lep.; Papilionidae)

نویسنده

چکیده

در این بررسی با استفاده از روشهای جراحی نقش اندامهای پیوست دستگاه تناسلی در تولید مثل پروانه مرکبات Papilio demoleus مورد ارزیابی قرار گرفت. مجموعه کیسه ذخیره اسپرم (اسپرماتیکا+ غده اسپرماتیکا) و غده ضمیمه از مهمترین اندامهای تولید مثلی این حشره بشمار می روند. حذف یا پیوند این اندامها در پروانه های جفتگیری نموده و باکره نشان می دهد که کیسه ذخیره اسپرم تخمگذاری را بدلیل دارا بودن اسپرم فعال و متحرک در خود تنظیم میکند. بنابراین وجود اسپرم فعال نقش اساسی در تحریک تخمریزی را در این گونه برعهده دارد. در این میان بخش غده‎ای کیسه ذخیره اسپرم با تراوشات تغذیه ای فعالیت اسپرم را سبب می‎گردد. غدد ضمیمه نیز در این حشره یک نوع ماده چسبنده برای چسبانیدن تخمها بر سطوح ترشح می‎نماید و هیچگونه نقشی در تخمریزی ندارد.

کلیدواژه‌ها