تأثیر شکل ازت بر رشد و میزان آستاگزانتین محتوای جلبک سبز تک‌سلولی هماتوکوکوس پلوویالیس

نویسندگان

چکیده

کیست قرمز رنگ جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس(Haematococcus pluvialis) در محلول غذائی و شرایط تحت کنترل اتاقک رشد(100 میلی‌لیتر محیط کشت) و یا فضای باز گلخانه (8 لیتر محیط کشت) کشت داده شده تا به وسیله آن تأثیر فرم ازت بر رشد و تولید کتوکارتنوئید آستاگزانتین، مورد بررسی قرار گیرد. آزمایش کوتاه مدت در اتاقک رشد، نشان داد که جلبک‌های پرورش یافته در شرایط مصرف ازت نیتراتی، در مقایسه با آنهائی که تحت شرایط تغذیه ازت آمونیومی بودند، آستاگزانتین بیشتری تولید کردند. در ظرف دو هفته اول کشت، در شرایط مصرف ازت آمونیومی، جلبکها فقط به صورت رویشی افزایش یافته و آستاگزانتین تولید نکردند؛ ولی در روزهای باقیمانده دوران کشت، کلیه انها به کیست رفته و کارتنوئید تولید کردند. در ظرف 32 روز جلبکهایی که در شرایط تغذیه ازت آمونیومی کشت داده شده بودند، تعداد سلول و آستاگزانتین بیشتری تولید نمودند، و با مصرف نمک فسفات آمونیوم، بیشترین تعداد سلولها به دست آمد. به علاوه بیشترین رشد رویشی در تبعیت از مصرف نمکهای مختلف آمونیوم، به شدت تحت تأثیر زمان انکوباسیون بوده، که علت آن شاید به متغیر بودن زمان لازم برای تغییر تیپ‌های مختلف سلولی و فعالیت آنها مربوط باشد که آن هم ممکن است به تغذیه ازت و فسفر ارتباط داشته باشد.

کلیدواژه‌ها