اثرروغن کوسه‌ماهی چانه‌سفید (Carcharhinus dussumieri) بر رشد Saccharopolyspora erythraea NUR001 و تولید اریترومایسین

نویسندگان

چکیده

اثر روغن کبد کوسه چانه سفید، کوسه ماهی غالب خلیج فارس و دریای‌عمان
(Carcharhinus dussumieri)، بر رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین درمحیط کمپلکس دارای آرد سویا، دکسترین و نمک‌های معدنی بررسی شد. طول دوره فرمانتاسیون264 ساعت، دور شیکر240 rpm، درجه حرارت oC30 و pH اولیه 8/6 بود. روزانه مقدار اریترومایسین، بیوماس، pH، سوبستراهای باقیمانده(دکسترین و روغن) درمایع فرمانتاسیون اندازه‌گیری شد. همچنین نوع و فراوانی اسیدهای‌چرب روغن کوسه تعیین گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تولید اریترومایسین درمحیط دارای روغن کوسه‌ماهی59/2 برابر بیشتر از محیط بدون روغن بوده است. همچنین در محیط دارای روغن میزان مصرف دکسترین کمتر از محیط شاهد بوده است. بین تولید اریترومایسین و تولید بیوماس درمحیط دارای روغن همراهی وجود داشته است. به نظر می‌رسد روغن کبد کوسه ماهی می‌تواند به عنوان بخشی از منبع کربن و انرژی و احتمالا پیش ساز برای سنتز اریترومایسین درS. erythraea عمل کند.

کلیدواژه‌ها