بررسی اثر هروئین بر جنین موشهای سوری Balb/C معتاد

نویسندگان

چکیده

هروئین یکی از انواع اپیاتهاست که در حال حاضر به عنوان اعتیادآورترین ماده مخدر در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده با عبور از سد جفتی می‌تواند بر جنین والدین معتاد نیز اثر بگذارد. میزان تأثیر آن بر جنین والدین معتاد به عواملی مانند میزان، زمان مصرف و مراحل مختلف بارداری ، قبل از آن و طول زمان اعتیاد والدین بستگی دارد. در پژوهش حاضر ،‌هروئین، به عنوان یک ماده مخدر، انتخاب و اثرات آن بر جنین موش سوری Balb/C معتاد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. موشهای نر و ماده (30-25 گرم) به گروههای مختلف آزمایشی، شم و کنترل ،‌
10= n ، بر مبنای زمان اعتیاد والدین و میزان مصرف طبقه‌بندی شدند. دز انتخابی از می‌نیمم 0.1 میلی‌گرم / میلی‌لیتر تا دز کشنده برای جنین و والدین می‌باشد که به صورت درون صفاقی تزریق شد بررسیها، عدم گامت‌زائی،‌کاهش گامت زائی، عدم تمایل جنسی، کاهش تمایل جنسی، مرگ جنین و والدین را شامل می باشد، کاهش معنی داری بین وزن جنین و طول فرق سر - نشیمنگاه بین گروه‌های آزمایشی با کنترل و شم 0.001 <‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍P و ناهنجاریهائی نظیر زوائد انگشتی، آشفتگی در قطبیت اندامهای حرکتی، خونریزیهای زیر پوستی و جنین آتروفی مورد مطالعه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها