الگوریتمی برای مساله انتخاب با داده‌های کمی و کیفی

نویسندگان

چکیده

یکی از روشهای برخورد با مساله انتخاب که شامل داده‌های کیفی است استفاده از برنامه ریزی کیفی می‌باشد. در نتیجه استفاده از برنامه ریزی کیفی، حل مساله انتخاب منجر به حل یک مساله برنامه ریزی صحیح می‌شود. اما در عمل دو ضعف عمده بر این نوع برخورد وجود دارد. ضعف اول زمانی است که داده‌های مساله زیاد باشند که در اینصورت با یک مساله برنامه ریزی با اندازه بزرگ مواجه می‌شویم و ضعف دیگر آن عدم توانایی بررسی وجود ناسازگاری در داده‌های مساله می‌باشد. در این مقاله الگوریتمی ارائه شده است که وقتی داده‌ها زیاد باشند از لحاظ محاسباتی و سرعت قابلیت بالایی دارد و علاوه بر آن وجود ناسازگازی در داده‌های ورودی را نیز تشخیص می‌دهد.

کلیدواژه‌ها