مدهای الکترومغناطیسی تحریک شده در لیزر الکترون آزاد با هندسه دورانی

نویسنده

چکیده

در این مقاله امواج الکترومغناطیسی تولید شده در یک لیزر الکترون آزاد با هندسی دورانی بررسی شده است. در این مْدل در اثر عبور یک پرتو الکترونی دورانی در فضای داخل یک موجبر هم محور که در آن میدان مغناطیسی Wiggler اعمال شده مْدهای الکترومغناطیسی تحریک می‌شوند. معادله پاشندگی برای مْدهای مغناطیسی عرضی محاسبه شده است.
از بررسی محتوی معادله پاشندگی چنین حاصل می‌شود که ناپایداری‌ها در حوالی فرکانس‌هایی رشد می‌کنند که محل تلاقی مْدهای پرتو الکترونی و مْدهای موجبر است.

کلیدواژه‌ها