شناسایی دو گونه همجایR&R 1983 & Mus musculus L.1766 macedonicus Mus (Muridae , Rodentia)

نویسنده

چکیده

در مآخذ مربوط به فون ایران فقط یک گونه از جنس Mus به نام موش خانگی M.musculus L.1766 گزارش شده است. حال آنکه مطالعه ژنتیک بیوشیمیائی انجام شده در مورد 18 جایگاه ژنی مربوط به موشهای منطقه قزوین به روش الکتروفورز افقی روی ژل نشاسته نشان می دهد که در این منطقه دوگونه زیستی همجا (Sympatric) وجود دارد: گونه موش خانگی معمولی M.musculus که بصورت همزیست با انسان در داخل شهر قزوین و گونه دیگرموش مقدونیه M.macedonicus که دور از محیط زیسیت انسان‘ در حاشیه جویبارهای روستای دستجرد قزوین ('15?36 عرض شمالی '45?49طول شرقی و ارتفاع 1310 متر از سطح دریا) یافت می شود.