بررسی آلکالوئیدهای موجود در دانه پگانوم هارمالای ناحیه مرکزی ایران

نویسندگان

چکیده

از دانه گیاه پگانوم هارمالای ناحیه مرکزی ایران (اراک) چهار آلکالوئید جدا گردید. هارمین و هارمالین ماده تشکیل دهنده اصلی و دوآلکالوئید دیگر یعنی هارمان و هارمالیدن به مقدار کم در آن وجود دارد‘ چهار مشتق از هارمین نیز تهیه شد.