مطالعات کروموزومی روی بعضی از واریته های خربزه (Cucumis melo L)

نویسندگان

چکیده

مطالعات میوزی روی چهار واریته و دوکولتی وار از گونه Cucumis melo شرح داده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که این گونه از پایداری عددی کروموزومی (12=x) برخوردار است. شمارشهای کروموزومی و تعیین فراوانی کیاسما در این مقاله برای اولین بار گزارش می شود.