منشاء و موقعیت تکتونیکی گرانیتهای جنوب مشهد

نویسندگان

چکیده

گرانیت و گرانودیوریت های مشهد بر اساس سن و ترکیب کانی شناسی وشیمیایی به سه گروه:
(1) گرانودیوریت و کوارتز مونزودیوریت های ده نو – وکیل آباد – کوهسنگی
(2) فلدسپات گرانیت سنگ بست
(3) بیوتیت – مسکوویت گرانیت و آپلیت گرانیتی خلج – قشلاق تقسیم می شوند.
این توده ها در زون دگرگونی شمالی (مجموعه افیولیتها و سنگهای رسوبی فلیشی دگرگون شده) نفوذ نموده اند. گرانودیوریت های وکیل آباد – کوهسنگی و فلدسپات گرانیت سنگ بست در فاصله زمانی بین اولین فاز دگرگونی ناحیه (هرسینین) و دومین فاز دگرگونی ناحیه ای (سیمرین میانی) نفوذ نموده اند. بر اساس مطالعات پترولوژیکی‘ کلیه توده های گرانیتی از نوع S بوده و منشاء آنها پوسته قاره ای است. گرانودیوریت و فلدسپات گرانیت در مراحل اولیه تصادم قاره ای‘ در صورتی که بیوتیت – مسکوویت گرانیت همزمان با تصادم قاره ای تشکیل شده اند.