پترولوژی و پتروژنز سنگهای دگرگونی منطقه مرق (شمال گلپایگان)

نویسندگان

چکیده

یکی از رخنمون های گسترده از سنگهای دگرگونی ناحیه پرکامبرین در شمال گلپایگان تا شمال موته در نواری به طول تقریبی 55 کیلومتر و عرض 5 تا 9 کیلومتر قابل رویت است. از نظر لیتولوژی‘ سنگهای مزبور شامل شیست های متنوع‘ کوارتزیت‘ مرمر و گنیس بوده و در بعضی مناطق توسط سازنده های دگرگون نشده پرکامبرین یا سازنده های جوان تر پوشیده شده اند. بخش غربی نوار دگرگونی مزبور بر اثر نفوذیک توده سینیتی مجدداً تحت تاثیر قرار گرفته و دگرگونی مجاورتی درحد رخساره آلبیت – اپیدوت هورنفلس در آن بوجود آمده است. تنوع لیتولوژیکی و حضور رخساره های مختلف در سنگهای دگرگونی ناحیه ای شمال گلپایگان در ارتباط با تنوع سنگ مادر و تاثیر درجات مختلف دگرگونی می باشد که گاهی به صورت پلی متامورفیسم در منطقه قابل مشاهده است. به طور کلی شدت دگرگونی این سنگها پائین تا متوسط و از نظر رخساره در حد رخساره شیست سبز تا رخساره آلماندن – آمفیبولیت است.