تهیه ریزدانه های پلیمری فلورسانت و کاربرد آن در تثبیت آنتی بادی جهت هدف گیری سلولها

نویسندگان

چکیده

ریزدانه های پلی گلوتارالدئید با اندازه کمتر از یک میکرون تحت شرایط قلیائی قابل تهیه است. افزودن یک ماده فلورسانت مثل فلوئورسین ایزتیوسانات در طی سنتز باعث فلورسانت شدن آنها می گردد.
از آنجا که این ریزدانه ها داری گروههای فعال آلدئیدی می باشند احتمالاً قادرند علاوه بر جذب سطحی‘ پادتن ضدگلبولهای قرمز انسان را از طریق پیوند کووالانسی در PH فیزیولوژیک بخود متصل نمایند.
از این ریزدانه های پادتن دارو فلورسانت می توان به عنوان وسیله ای برای نشانه گیری سلولهای مورد نظر استفاده نمود. لذا با توجه به اشاره فوق در این بررسی هدف گیری گلبول های قرمز مورد بررسی قرار گرفته است به این ترتیب که ریزدانه ها پادتن دار را با مخلوط گلبول ها مجاور می کنند تا اینکه از طریق جفت شدن پادتن پادگن دانه ها بطور اختصاصی به گیرنده سطح گلبلول دارای پادگن مربوط متصل گردند و سطح خارجی سلول را بپوشانند. این پوشش در زیر میکروسکوپ معمولی و فورسانت به آسانی قابل رویت است.