سنتز a,a- بیس تری متیل سیلیل کتون ها

نویسنده

چکیده

از ترکیب تری متیل کلروسیلان با یک انولات کتون معمولاً سیلیل انول اتر تولید می شود و در این عمل کتون سیلیله شده در کربن a بدست نمی آید (Rasmussen, 1977). در این کار a , a- بیس تری متیل سیلیل کتون های مختلف از ترکیب بیس تری متیل سیلیل کتون های مختلف از ترکیب بیس تری متیل سیلیل کتن با آلکیل لیتیم های مختلف نظیر متیل لیتیم‘ اتیل لیتیم و –t بوتیل لیتیم در حرارت معمولی و در حلال دی اتیل اتر بصورت انولات سنتز شده اند. باختم واکنش توسط آب و یا استیک اسید رقیق و جدا کردن فاز آلی و حدف حلال‘ بازده کتون های فوق بر حسب نوع گروه آلکیل 75% تا 85% می باشد.
در شرایط مشابه‘ بیس تری متیل کتن با معرف های گرینیارد نظیر متیل منیزیم برمید‘ اتیل منیزیم برمیدوفنیل منیزیم برمید در شرایط مختلف وارد – واکنش شد. ولی متأسفانه در هیچ یک از حالات محصول مورد نظر حتی بعد از 24 ساعت در حرارت نزدیک جوش بدست نیامد و مواد اولیه بدون تغییر در ظرف آزمایش باقی مانده بود.