مطالعه تخمک زائی در پلاتی پوسیلوس ماکولاتوس با میکروسکپ اکترونی

نویسنده

چکیده

پلاتی پوسیلوس ماکولاتوس نوعی ماهی زنده زا‘ متعلق به تلئوستئن ها (جنس – پوسیلیده) می باشد. جریان اووژنز در این جانور بر حسب تغییرات صورت گرفته به چند مرحله تقسیم می گردد: در مرحله I اووپلاسم شفاف با ارگانل کم و توسط یک لایه سلول فولیکولی پوشیده می شود.اولین قطرات زرده در این مرحله ظاهر می گرند. در مرحله II میکروویلی‘ و سپس بین آنها قشر شعاعی بوجود می آید. لایه های پوشاننده نتیجه فعالیت مشترک اووسیت و سلولهای فولیکولی می باشد. علاوه بر این ها واکوئلهای محیطی ظاهر می شوند. در مرحله III تمایز و تقویت لایه های پوشاننده ادامه می یابد و سلولهای فولیکولی‘ حالتی استوانه ای به خود می گیرند. در اووپلاسم ذخایر زرده افزایش می یابد. در مرحله IV درون اووپلاسم پر از مواد زرده ای شده است. غشاء هسته پاره شده و با افزایش حجم اووسیت غشاء آن منظره ای صاف به خود گرفته و از طول میکروویلی ها کاسته می گردد. پس از خروج نوزاد از تخمدان در بین سلولهای فولیکولی دسموزوم ظاهر می شود‘ در حالیکه در طول رشد اووسیت و جنین این ساختمانها به چشم نمی خورند. اووسیت رشد یافته با چهار لایه مختلف محافظت می گردد‘ که هر لایه نقش معین خود را از نظر حفاظت و فیزیولوژی برعهده دارد.