روشهای سرولوژی و مقایسه با آزمون پوستی در کیست هیداتید

نویسندگان

چکیده

هدف از این بررسی ارزیابی آزمون پوستی و مقایسه آن با روشهای سرولوژیکی می باشد. برای این منظور از مایع کیست هیداتید انسان بعنوان آنتی ژن استفاده نموده و سعی گردید بوسیله جوشاندن تا حدی خالص گردد. مقداری از این آنتی ژن نیز جهت مقایسه بصورت ناخالص استفاده شد. پس از تعیین پروتئین و نیتروژن آنتی ژن و تنظیم مقدار نیتروژن آن به اندازه دلخواه‘ برای ارزیابی قدرت آنی ژن و نیز یافتن الگو و تعداد آنتی ژنهای قابل رسوب‘ نمونه ای از آنتی ژن های فوق را به چند خرگوش تزریق و سرم آنها را با طرق مختلف مانند رسوب در ژل‘ کانترایمونوالکتروفورز‘ الکتروایمونودیفیوژن‘ کراس الکتروایمونودیفیوژن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله در در تجزیه سرم خرگوش و انسان با یکدیگر مقایسه گردید.
همچنین بمنظور مقایسه‘ از این آنتی ژن در آزمون پوستی بیماران مبتلا به کیست هیداتید استفاده نموده و این آزمایش با آزمایش کانترایمونوالکتروفورز مقایسه گردیده است.