مطالعه الکتروفیزیولوژیکی مراحل رشد و نمو لایه گلومروئی در پیاز بویایی و موش

نویسندگان

چکیده

از آنجا که مطالعات هیستولوژیکی و مورفولوژیکی وجود سلول یا لایه وسیناپس را نشان می دهد ولی فعالیت فیزیولوژیکی آن را مشخص نمی نماید بر آن شدیم مراحل رشد و نمو لایه گلومرولی پیاز بویایی را با روشهای الکتروفیزیولوژیکی مورد مطالعه قرار دهیم.این مطالعه بر اساس ویژگیهای ‹‹کاهش انتقال پتانسیل››
و ‹‹انتقال محور پایه›› که هر دو نماینده فعالیت لایه گلومرولی پیازبویایی هستند انجام گرفت و چنین نتیجه شد که این لایه از سن 12 روزگی به بعد خصوصیات الکتروفیزیولوژیکی بالغ بخود می گیرد و بعبارت دیگر از نظر بلوغ الکتروفیزیولوژیکی سنین 15 – 12 سالگی روزگی مرحله حساسی می باشد و همچنین می توان نتیجه گرفت که بلوغ فیزیولوژیکی کمی (حدود 1 یا 2 روز) بعد از بلوغ هیستولوژیک و بیوشیمیایی پیاز انجام می پذیرد. با توجه باینکه سیناپسهای میترال به گرانول و گرانول به میترال و فعالیت خود به خود سلولهای میترال و تافتد از ده روزگی به بعد ویژگیهای بلوغ را نشان می دهند می توان گفت که مکانیزم های داخل پیاز تقریباً همزمان به بلوغ می رسند. از تجاربی که بر روی حیوانات محروم از حس بویایی انجام گرفت این نتیجه بدست آمد که پیاز بویایی حیوان نابویا از نظر دو ویژگی کاهش انتقال پتانسیل و انتقال محور پایه کم و بیش شبیه حیوان نرمال است که با نتایج هیستولوژیک مطابقت دارد. در این حیوانات علی رغم اینکه کاهش چشمگیری در ضخامت لایه ها و تعداد سلولهای میترال و تافتد دیده می شود‘ در تعداد گلومرولها تغییری پدید نمی آید و از این جنبه شبیه حیوانات عادی هستند و آزمایشهای ما نشان داد که از نقطه نظر دو ویژگی ‹‹انتقال محور پایه و کاهش انتقال پتانسیل›› نیز این حیوانات شبیه حیوانات نرمال می باشند. باین ترتیب این نتیجه وابستگی این دو پدیده را به ساختمان گلومرولی تأیید می کند.