مطالعه و بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد کریستال سولفات پتاسیم

نویسنده

چکیده

امروزه پیشرفت طراحی و توسعه عملیات فرآیندهای تبلور صنعتی، نیاز به اطلاعات سرعت رشد بلورها، و نیز فهم هر چه بیشتر تاثیر شرایط عملیاتی بر سرعت و نرخ رشد بلورها دارد. در این مقاله، نرخ رشد سولفات پتاسیم در یک متبلورکننده بستر سیال بررسی می شود. نرخ های رشد بیشتر در بستر هایی با طول بیشتر مشاهده می شوند. بلورهای بزرگتر به علت تغییر دینامیک سیال سریعتر از بلورهای کوچکتر رشد می‌نمایند. نتایج نشان می‌دهد که نرخ رشد بلورها به مقدار pH محلول بسیار حساس است. نرخ رشد با افزایش pH افزایش می‌یابد و افزایش آن در محلول اسیدی سریعتر از محلول بازی است. حضور مقادیر کم یونهای ، نرخ رشد سولفات پتاسیم را به طور محسوس کاهش می‌دهد. حضور یونهای دمای اشباع را کاهش داده موجب افزایش دامنه محدوده کم ثبات
می‌گردد، به عبارت دیگر سبب تغییر کم ثباتی محلول در سطحی پایین تر از فوق اشباع می‌شود. با شناخت عوامل موثر می‌توان زمان (اقامت) فرآیند تبلور را کاهش داده و در نتیجه سبب کاهش هزینه‌های عملیات فرآیندهای تبلور صنعتی گردید.

کلیدواژه‌ها