سنتز 4-ترشیری بوتیل کتکول (TBC) با استفاده از رزین های تبادل یونی به عنوان کاتالیزور

نویسندگان

چکیده

4- ترشیری بوتیل کتکول (TBC) ترکیبی است از مشتقات فنلی دو ظرفیتی که به عنوان ضد اکسنده در گریسها و روغن‌های صنعتی، بازدارنده بسپارش برای ساخت ونگهداری استایرن،بوتادی ان، وتک پاره‌های فعال و پایدار کننده حرارتی برای پلی اورتانها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول در واحد BD پتروشیمی بندر امام خمینی مصرف می‌شود. این ترکیب بعنوان جاذب رادیکالها، مانع از ادامه واکنش زنجیره‌ای می‌شود. TBC بر اساس آلکیلاسیون کتکول با گاز ایزوبوتیلن و در حضور یک کاتالیزور از نوع رزینهای تبادل یونی با روش فریدل کرافتس ساخته می‌شود. فاکتور های مهم جهت کنترل این واکنش عبارتند از کاتالیزور، دما، زمان واکنش و جریان گاز ورودی. روند واکنش سنتز TBC از طریق کروماتوگرافی لایه نازک و کروماتوگرافی گازی (GC) و محصول واکنش توسط طیف بینی FT-IR و FT-1HNMR پیگیری و کنترل گردیده است. بهره واکنش نسبت به کتکول 9/85%و خلوص نهایی پس از انجام تقطیر در فشار پایین، بالاتر از 95% می‎باشد که برای مصرف در صنعت کاملا مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها