آزمایشات مشاهده ای سیلابزنی با پلیمر در سیستمهای ناهمگن با استفاده از میکرومدلهای شیشه ای

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه برای بررسی عوامل موثر در سیلابزنی با محلولهای پلیمری از میکرومدلهای شیشه ای استفاده شده است. مدلهای استفاده شده در آزمایشات، دو لایه و با تراوایی های متفاوت در هر لایه، ساخته شده اند تا بتوان تفاوت اثر محلولهای پلیمری و آب را در حین تزریق، مشاهده و اندازه گیری کرد. پلیمر مورد آزمایش پلی اکریلامید هیدرولیز شده است که در آزمایشگاه سنتز شده است. نتایج بدست آمده در جریان تستهای سیلابزنی با آب و محلولهای پلیمری روی این مدلها نشان می دهد که بازیافت نفت با افزایش ویسکوزیته سیال تزریقی افزایش می‌یابد و این افزایش در بعضی موارد تا 17% نفت درجای اولیه می‌باشد. نتایج همچنین نشان می‌دهند که با در نظر گرفتن مسایل اقتصادی می‌توان از سیلابزنی با محلولهای پلیمری به تنهایی پس از سیلابزنی با آب استفاده نمود. افزایش بازیافت از مخازن نفتی سیلابزنی شده با آب، که توسط محلولهای پلیمری سیلابزنی می‌شوند در بعضی حالات به 11% نفت در جای اولیه می‌رسد. بررسی میزان بازیافت در مدلهای ناهمگن نشان می‌دهد که تفاوت میزان بازیافت بین سیلابزنی با پلیمر و سیلابزنی با آب از 1% تا 17% نفت در جای اولیه متغیر است که این مقدار به ویسکوزیته سیال تزریقی، دبی تزریق و همچنین ترتیب تزریق سیالات بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها