بررسی نقش سورفکتانت به عنوان کنترل‌کننده اندازه ذرات پودر مغناطیسی هگزافریت استرانسیم سنتز شده به روش سل- ژل خود احتراقی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق با مواد اولیه نیترات آهن، نیترات استرانسیم، اسیدسیتریک و تری متیل آمین و استفاده از روش سل ژل خود احتراقی پودر هگزافریت استرانسیم تهیه گردید. تاثیر افزودن هیدروکربن تترابوتیل آمونیوم برماید و سورفکتانت ان دسیل تری متیل آمونیوم برماید بر دمای تشکیل و اندازه دانه و ذرات پودر حاصل مورد بررسی قرارگرفت. نتایج FTIR وقوع واکنش احتراقی کاملتر در نمونه های حاوی هیدروکربن و سورفکتانت را نشان داد. براساس نتایج XRD، پودر هگزافریت استرانسیم تک فاز در نمونه بدون افزودنی با تکلیس در °C900، در نمونه حاوی هیدروکربن با تکلیس در °C850 و در نمونه حاوی سورفکتانت با تکلیس در °C800 حاصل می‌شود. همچنین با افزودن سورفکتانت اندازه ذرات (با توجه به تصاویر SEM) و اندازه دانه پودرها (محاسبه شده به روش دبی شرر) کاهش می‌یابند.

کلیدواژه‌ها