تغییر فازکلینوپتیلولیت طبیعی به آنالسیم در حضور محلول های قلیایی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه سنتز هیدروترمال آنالسیم از کانی زئولیتی کلینوپتیلولیت و بدون انجام هیچ گونه خالص سازی، در حضور محلول قلیایی حاوی یون‌های Na+ و K+، مورد بررسی قرار گرفته است. غلظت یون‌های محلول و دمای و زمان واکنش متغیرهایی هستند که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این مطالعه از محلول قلیایی پتاس و محلول نمک طعام در غلظت‌های 25/1 تا 5/7 مول بر لیتر تهیه و در انجام آزمایشات مورد استفاده قرار گرفت. واکنش‌های هیدروترمال در دمای 100 و 150 درجه سانتی‌گراد انجام پذیرفت. نتایج بررسی حاضر نشان می‌دهد که فاز آنالسیم در دمای 150 درجه سانتی‌گراد و در حضور غلظت‌های بالای Na+ حاصل می‌گردد. با افزایش زمان واکنش و همچنین افزایش غلظت Na+ مقدار آنالسیم سنتز شده افزایش می‌یابد. مطالعات XRD تقارن اورترومبیک با ابعاد سلول واحد a: 13.731 ? , b: 13.726 ?, c: 13.769 ? را برای آنها پیشنهاد می‌دهد.

کلیدواژه‌ها