مطالعات میدان نیرو و طیف بینی رامان و زیر قرمز برای ترکیب نونا آکوا ایتریم(III) برومات

نویسندگان

چکیده

طیف‌های رامان و زیرقرمز ترکیب نوناآکوا ایتریم(III) برومات، Y(H2O)9(BrO3)3، ثبت شده اند. محاسبات میدان نیرو برای +YO93 با آرایش منشور سه ضلعی سه کلاهکی در گروه نقطه ای D3h انجام شده است. ثابت نیروی کششی برای Y-O درمنشور، Nm-1 7/90، بزرگتر از مقدار مربوطه برای Y-O در کلاهک، Nm-1 5/56، می‌باشد.

کلیدواژه‌ها