مقایسه روشهای ترکیبی تقطیر با آب-میکرواستخراج فاز مایع از فضای فوقانی با روش منفرد تقطیر با آب در استخراج اسانس گیاه آرتمیسیا هاوسکنختی بویس

نویسنده

چکیده

در این مقاله روش جدیدی برای استخراج و آنالیز ترکیبات فرار گیاه آرتمیسیا با استفاده از تقطیر با آب همزمان با میکرو استخراج فاز مایع از فضای فوقانی به همراه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی معرفی شده است. میکرو استخراج فاز مایع از فضای فوقانی، در دو حالت ایستا و پویا انجام و پارامترهای موثر بر هر دو فرایند بهینه سازی شده است. مقایسه این دو روش ترکیبی با روش منفرد تقطیر با آب نشان داد که برای آنالیز ترکیبات فرار گیاهان معطر، روشهای میکرو استخراج فاز مایع سریع تر، ساده تر، کم هزینه، و موثرتر هستند. همچنین نشان داده شد که روش پویا نسبت به روش ایستا راندمان بالاتری دارد. با اجرای روشهای معرفی شده، 56 ترکیب از گیاه مذکور استخراج شد. مهمترین ترکیبات استخراج شده عبارتند از: کامفور (83/40%)، 1و8 ساین ال (84/26%)، سیس داوانون (77/4%)، لینالول (44/4%)،4-ترپین ال (62/3%)، بتا-فنچیل الکل (52/3%)، بورنیول (87/2%) و کامفن (34/1%).

کلیدواژه‌ها