ساختار کریستالی سیس-دی کلرو تتراکیس (دی متیل سولفوکسید) روتنیم با روش های سنتزی متفاوت

نویسندگان

چکیده

ساختار سیس- دی کلرو تتراکیس(دی متیل سولفوکسید) روتنیم(II) توسط روش تک پرتو پراش اشعهx مورد مطالعه قرار گرفته است. داده ها در سلول واحد اورتورومبیک با گروه فضایی Pccn (شماره 56) در دمای K 295 و مقادیر ?(4)478/28 = a ?, (60)900/10b = ,? (13)697/11 =c و ?3 (4)3631 =Vو 8 = Z پردازش شده اند. ساختار کریستالی ترکیب عنوان شده شامل پیکربندی تقریباً اکتاهدرال با طول پیوند ? 151/2 برای Ru-O و مقادیر متوسط ? 269/2 و ? 421/2 به ترتیب برای Ru-S و Ru-Cl می‌باشد.

کلیدواژه‌ها