استفاده از گچ به عنوان یک فاز ساکن جدید برای جداسازی ترکیبات آلی در کروماتوگرافی

نویسنده

چکیده

در یک آزمایشگاه شیمی آلی معمولا از tlc برای تشخیص تعداد مواد موجود در یک نمونه مخلوط (دنبال کردن یک واکنش شیمیایی جدید) و یا به دست آوردن اطلاعات لازم برای کروماتوگرافی ستونی یا کروماتوگرافی سریع، استفاده می شود. برای این منظور معمولا از پلاکهای tlc سیلیکاژلی یا پودر سیلیکاژل که در بازار موجود است استفاده می شود. در این تحقیق ما ابتدا tlc های گچی را تهیه کرده و سودمندی استفاده از آنها را برای گستره خوبی از ترکیبات آلی نشان دادیم و سپس از اطلاعات به دست آمده برای جداسازی استانیلید و 4- متوکسی فنل در روی ستون کروماتوگرافی پر شده با گچ استفاده کردیم.

کلیدواژه‌ها