مطالعه پایداری حرارتی پلی وینیل کلراید با جرم های مولکولی مختلف

نویسندگان

چکیده

در این مقاله اثر وزن مولکولی روی پایداری حرارتی پلی وینیل کلراید (PVC) تحت اتمسفر نیتروژن بوسیله تیتراسیون برمومتری در دماهای مختلف (0C 190-160) بررسی شده است. سرعت هیدروکلرزدایی از نسبت خروج HCl به مقدار قابل دسترس در پلیمر محاسبه شد. از ویسکوزیته اصلی محلولهای بدست آمده اثر وزن مولکولی روی دگراداسیون پلیمر محاسبه می شود. علاوه بر روش هیدروکلرزدایی, تغییرات طیفی در نواحی مرئی و مادون قرمز نیز بررسی شد. استنباط شد که متوسط وزن مولکولی عددی (104000 و45000) بطور خفیف روی دگراداسیون گرمایی اثر می کند. نتایج تجربی نشان می دهد که رابطه ای بین وزن مولکولی و ساختارهای بوجود آمده وجود دارد.

کلیدواژه‌ها