بررسی مکانیک کوانتومی خواص الکترونی نانو وایر مولکولی اتان دی سولفید با استفاده از روش تابع چگالی و تابع گرین

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ما فرایند انتقال الکترون از نانو وایر اتان-دی سولفید (دی تیول)، (C2H4S2) متصل شده به الکترودهای طلا را با استفاده از روش کوانتمی آغازین مورد بررسی قرار می دهیم. ما نشان می دهیم که با افزایش ولتاژ،? شدت جریان نیز افزایش می‌یابد. در این تحقیق چگالی حالتهای تصویر شده مولکول (PDOS) وضرایب انتقال الکترون ((E)T) در ولتاژهای خارجی مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است و پیشنهاد می شود که تغییرات حاصل شده درنحوه اتصال بین مولکول والکترود‌ها در اختلاف ولتاژ خارجی مختلف علت اصلی در افزایش جریان می باشد. بنابراین اساسی ترین عامل در مکانیسم انتقال الکترون در طراحی مولکولی مربوط به خصوص تاثیر متقابل مولکول والکترودها می باشد و لزوما به تنهایی مربوط به خواص ذاتی بخشهایی از مولکول نیست. علاوه براین میزان رسانایی مولکول اتان-دی سولفید با مولکول بزرگتر بوتان-دی سولفید مقایسه شده است و نتایج نشان می دهد که آلکانهای بزرگتر دارای میزان رسانایی کمتری بوده و برای طراحی قطعات الکترونیکی دارای رسانایی ضعیفتر می توان از آنها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها