شناسایی ترکیب غیر الکترو اکتیو اندازه گیری داروی تاموکسیفن در مقادیر پیکو با استفاده از سیستم تزریق جریانی پیوسته تبدیل فوریه در سطح میکرو الکترود طلا

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از سیستم ولتامتری بسیار جدید به اندازه گیری مقادیر بسیار اندک داروی اموکسیفن پرداخته شده است. در این سیستم ولتامتری، با استفاده از میکرو الکترود طلا و شیوه ولتامتری پیوسته و استفاده از انالیز تبدیل فوریه برای بدست اوردن حساسیت بالاتر داروی ضد سرطان تاموکسیفن در مقادیر پیکو گرم در سرم و قرص آن اندازه‌گیری شده است.

کلیدواژه‌ها