تحلیل پایداری و ارائه الگوی گودبرداری در آبرفت دانه ریز جنوب تهران

نویسندگان

چکیده

مطالعات زمین‌شناسی و زمین‌شناسی مهندسی زیادی بر روی آبرفت‌های تهران با دیدگاه بررسی ویژگی‌های مهندسی این آبرفت‌ها و وضعیت سیمانتاسیون در آنها انجام شده، ولی در این مطالعات کمتر به پدیده‌هایی نظیر گودبرداری که بطور مداوم در آبرفت تهران برای پروژه‌های مختلف انجام می‌گردد، پرداخته شده است. در این تحقیق سعی شده با توجه به گسترش آبرفت‌های ریز دانه در جنوب تهران به مطالعه الگوی پایداری گود در قسمتی از این رسوبات در جنوب تهران پرداخته شود. بدین منظور با توجه به برداشت‌های صحرایی و آزمایشگاهی پارامترهای مهندسی بخشی از این آبرفت‌ها که در محدوده مطالعه مذکور تعریف شده، تعیین و با استفاده از روش مورگنسترن - پرایس که بر پایه فلسفه تعادل حدی بنا شده است، با بهره‌گیری از نرم افزار GeoStudio تحلیل گود انجام شده است. براساس نتایج تحلیل‌ها منطقه مورد مطالعه از لحاظ پایداری گود به 3 ناحیه مجزای D1، D2 و D3 تقسیم گردیده است.

کلیدواژه‌ها