زیست‌چینه‌نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در شرق دوگنبدان بر اساس روزنداران

نویسندگان

چکیده

پخش و گسترش روزنداران در برش شرق دوگنبدان، به منظور معرفی تجمعات فونی، بایوزون‌های موجود و تعیین سن سازند آسماری مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات دیرینه‌شناسی و زیست‌چینه‌نگاری منجر به شناسایی 2 تجمع فونی گردید. بر این اساس سن سازند آسماری با ضخامت 5/187 متر در این برش شاتین-آکی تانین(Chatian-Aquitanian) تعیین شد. گسترش روزنداران کف‌زی بزرگ حاکی از آن است که سنگ‌های سازند آسماری در پلاتفرم کربناته کم عمق دریایی، در منطقه نورانی نواحی گرمسیری تا نیمه گرمسیری نهشته گردیده است. مطالعات پالئواکولوژی و سنگ شناسی سه محیط رسوبی سکوی داخلی، سکوی میانی و سکوی خارجی را نشان می‌دهد. رخساره های سکوی داخلی با وکستون-پکستون حاوی روزنداران کف‌زی با دیواره پورسلانوز مشخص می گردد. رخساره‌های سکوی میانی با پکستون حاوی انواع متفاوتی از روزنداران کف‌زی با دیواره منفذ‌دار نشان داده می‌شود. سکوی خارجی با وکستون حاوی روزنداران شناور و نومولیتیده و لپیدوسیکلینیده بزرگ و کشیده مشخص می‌گردد.

کلیدواژه‌ها